Akcyza od wyrobów węglowych

Dlaczego wymagamy wrażliwych danych?

Informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym od 1 stycznia 2019 osoby fizyczne chcące nabyć wyroby węglowe w zwolnieniu od akcyzy są zobowiązane do podania numeru PESEL oraz numeru dowodu osobistego.

Niespełnienie powyższych wymagań wiąże się brakiem możliwości zastosowania zwolnienia, a co za tym idzie koniecznością naliczenia podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Co to jest „akcyza”?

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym – określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczenie znakami akcyzy. Akcyza stanowi dochód budżetu państwa.

Jakie dane wrażliwe pobieramy od klientów?

Od dnia 1 stycznia 2019 roku – w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – osoby fizyczne, chcące nabyć wyroby węglowe w zwolnieniu od akcyzy, są zobowiązane do:

 1. okazania dowodu tożsamości dostawcy (sprzedawcy) wyrobów węglowych, tj. dowodu osobistego lub paszportu
 2. złożenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych (do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego), w którym muszą zostać zawarte dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania nabywcy, jego PESEL oraz numer okazanego dowodu tożsamości
 3. czytelnego podpisania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych.

Ile wynosi stawka akcyzy na węgiel?

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. w Art. 89. podaje, że stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 – 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Wyliczając stawkę akcyzy na 1 tonę wynosi ona odpowiednio:

Rodzaj wyrobu węglowego

Normatywna wartość opałowa dla celów akcyzy [GJ/tonę]

Stawka podatku [zł/GJ]

Podatek [netto zł/tonę]

Podatek [brutto zł/tonę]

węgiel kamienny

23,8

1,28

30,46

37,47

Kto może być zwolniony od akcyzy?

W ustawie o podatku akcyzowym przewidziano szereg zwolnień przedmiotowych od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych zarówno do celów innych niż działalność gospodarcza, jak również zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

Wystarczy sprawdzić czy możesz być zwolniony od akcyzy, jeżeli tak musisz wystosować odpowiedni dokument do Urzędu Celnego.

Zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do celów innych niż działalność gospodarcza obejmuje wyroby zużywane przez:

 1. Pośredniczący podmiot węglowy
 2. Gospodarstwo domowe - jednak pobierane są dane personalne 
 3. Organy administracji publicznej
 4. Jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 6. Żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016)
 7. Podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092)
 8. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.22)
 9. Organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887).

Zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej obejmuje wyroby zużywane:

 1. W procesie produkcji energii elektrycznej
 2. W procesie produkcji wyrobów energetycznych
 3. Do przewozu towarów i pasażerów koleją
 4. Do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
 5. W pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie
 6. W procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych (procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. U. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.)
 7. Do redukcji chemicznej
 8. Przez zakłady energochłonne do celów opałowych (przez zakłady energochłonne rozumie się podmioty, u których udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania).
 9. Przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Czy muszę zapłacić podatek akcyzowy przy zakupie węgla na potrzeby firmy?

Zwolnienie od podatku akcyzowanego wymaga zgłoszenia odpowiedniego dokumentu do Urzędu Celnego właściwego dla miejsca prowadzonej przez Państwa firmę działalności. Jeżeli otrzymali Państwo dokument, w postaci zwolnienia od podatku akcyzowego, to wniesienie opłaty akcyzowej nie będzie konieczne.

W przypadku braku wyżej opisanego dokumentu wniesienie opłaty będzie konieczne.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl